จุดประสงค์รายวิชา

๑.เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

.เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

.เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสันที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

มาตรฐานรายวิชา/สมรรถนะรายวิชา

.แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ

. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ

.อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ

.เขียนภาพฉาย ภาพช่วย และภาพตัด

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ ๑ และมุมที่ ๓ ภาพสเกตซ์ ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้น ในงานช่างอุตสาหกรรม