2101-2003 งานส่งกำลังรถยนต์ 2 -3 -3 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 1. เขา้ใจหลกัการทำงานของคลตัชเ์กียร์ข้อต่อเพลากลางเฟืองทา้ยและเพลาขับล้อ
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพบำรุงรักษา คลัตชเ์กียร์ข้อต่อเพลากลางเฟืองทา้ยและเพลาขับล้อ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและ รักษาสภาพแวดล้อม สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเข้าใจหลักการทำงานและถอดประกอบระบบส่งกำลังรถยนต์
2. ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังรถยนต์ ตามคู่มือ
4. ซ่อมและบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์ ตามคู่มือ 

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบตรวจสภาพ บำรุงรักษา คลัตชเ์กียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้ายและเพลาขับล้อ

คำอธิบายรายวิชา

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

             1.   เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

             2.   เพื่อให้สามารถอ่านและเขียนวงจร  ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอ

                   ลิกส์

             3.   เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต เรียบร้อย ขยันอดทน

        

มาตรฐานรายวิชา  

             1.   อธิบายกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้

             2.   อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้

             3.   สามารถอ่านและเขียนวงจรระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้

             4.   สามารถพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้องและเหมาะสม

             5.   สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิด สัญลักษณ์

ลักษณะ  การใช้งาน  อุปกรณ์และการเขียนวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  งานต่อวงจรบังคับทิศทาง

การปรับความเร็ว  แรงดันและวงจรควบคุมอื่นๆ

 

 
จุดประสงค์รายวิชา

          1.    เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของกระบวนเฟือง Planetary  rear train การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลว และหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ

2.       เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และบริการเกียร์

3.       เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความประณีต  รอบคอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

 

มาตรฐานรายวิชา

          1.   เข้าใจหลักการทำงานของกระบวนเฟือง Planetary  rear train และหลักการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ

          2.   ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาของเกียร์อัตโนมัติได้ตามคู่มือกำหนด

          3.  ใช้เครื่องมือพิเศษถอดประกอบ ตรวจซ่อมเกียร์อัตโนมัติได้ตามคู่มือกำหนด

          4.  บริการเกียร์อัตโนมัติได้ตามคู่มือกำหนด

 

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของกระบวนเฟือง Planetary  rear train การส่งถ่ายแรงบิดของเหลว การทำงานของเกียร์อัตโนมัติแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และบริการเกียร์อัตโนมัติ

 

 

 

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของกระบวนเฟือง Planetary  rear train การส่งถ่ายแรงบิดของเหลว การทำงานของเกียร์อัตโนมัติแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และบริการเกียร์อัตโนมัติ


หัวข้อเรื่องและงาน
1.1.ความสำคัญของพลังงาน
1.2.ประเภทของพลังงาน
1.3.แหล่งทรัพยากรและพลังงานในประเทศไทย
1.4
.พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
 
สาระสำคัญ
1.พลังงานเปรียบเสมือนกับเส้นโลหิตใหญ่  การดำเนินชีวิตนั้นจำเป็นต้องอาศัยพลังงานด้วยกันทั้งนั้น  หากเราไม่มีพลังงานแล้วเราก็คงจะดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก
2. ประเภทของพลังงานแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ พลังงานต้นกำเนิดและ พลังงานแปรรูป
3.แหล่งทรัพยากรพลังงานแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งทรัพยากรพลังงานตามแบบและ  แหล่งทรัพยากรพลังงานนอกแบบได้แก่ แหล่งทรัพยากรพลังงานตามแบบและ แหล่งทรัพยากรพลังงานนอกแบบ
4.
พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ แบ่งออกได้ 3 ประเภท เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าช
 
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ( ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1.นักศึกษาอธิบายความสำคัญของพลังงานได้อย่างถูกต้อง
2.นักศึกษาอธิบายประเภทของพลังงานได้ถูกต้อง
3.นักศึกษาสามารถอธิบายแหล่งทรัพยากรและพลังงานในประเทศไทย ได้อย่างถูกต้อง
4.นักศึกษาสามารถอธิบายพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง

จุดประสงค์รายวิชา

1.             เพื่อให้มีความเข้าใจหลักความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์

2.             เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

3.             เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย

 

สมรรถนะของรายวิชา

1.             เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด

2.             ใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์

3.             ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีตและปลอดภัย

 

 

คำอธิบายรายวิชา

                               ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบ  หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบตรวจสภาพของคลัตช์  เกียร์  ข้อต่อ  เพลากลาง  เฟืองท้าย  และเพลาขับล้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติการอานคาการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดการใชเครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ในงานชางยนต


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทางานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการทางานการใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ

2101-2102 งานจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทำงานของรถจักรยานยนต์

2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์

3. บำรุงรักษาบริการ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย

และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ

3. ตรวจสภาพเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ

4. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ

5. ถอดประกอบชิ้นส่วนระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ

6. ประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของ

รถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ

ชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบำรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ