คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาหลักการประมาณราคา หน้าที่และคุณสมบัติของผู้ประมาณราคา ขั้นตอนการประมาณราคา สถิติในการประมาณราคา การคำนวณหาพื้นที่ปริมาตร และการแยกรายการวัสดุงานดิน งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม และงานก่ออิฐฉาบปูน