ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี  วางแผนงานและลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเอ็นซี  งานกัดและงานกลึงเลือกใช้เครื่องมือตัด  ชดเชยรัศมีเครื่องมือตัด  กำหนดศูนย์งาน  การเขียนโปรแกรมเอ็นซีและการจำลองการทำงานโปรแกรม(Simulation)  ปฏิบัติงากัดด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และคำสั่งวัฎจักร  Mirror Scaling Datum  Shift  Drilling  Tapping  Boring  Slot and Pocket ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด  ปฏิบัติงานกลึงด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และคำสั่งวัฎจักรแบบ Straight Tapper Face  ค่ำสั่ง (Cycle) Turing Facing Pattern  Repeating Contour  Finishing Threading Drilling Grooving Part off ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกลึง


3102-2304     เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก  1 - 6 - 3

(Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่อน : 3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1

 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

3. มีกิจนิสัย ในการทำ งานด้วยความประณีต รอบคอบ ตระหนัก ถึงคุณภาพของงาน มีความ

    รับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Base)

2. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ

3. วัดตรวจสอบประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Base) ใช้เครื่องมือกลผลิต

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base)

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย


ศึกษาที่มาของพลาสติก โครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติกชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยและมลภาวะที่เกิดจากการใช้พลาสติก

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มีขีดมาตรา  รวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดในมาตรฐาน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัด  และเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก  เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  ไมโครมิเตอร์  วงเวียนถ่ายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล ฉากช่างกล ฉากผสมนาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร์ เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจก้ามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียว  งานตรวจสอบรัศมี  หวีวัดเกลียว  เทเลสโคปิคเกจ  ระดับน้ำช่างกล  การจัดเก็บและการบำรุงรักษา


ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้าง และส่วนประกอบของเครื่องซีเอ็นซี ในระบบการควบคุม ระบบแนวแกน   ระบบโคออร์ดิเนต   โครงสร้างโปรแกรมตามมาตรฐาน

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการทดสอบโปรแกรม ในงานเครื่องกัด  การตรวจสอบด้วยโปรแกรม  Simulation  หรือเครื่องซีเอ็นซี การปรับแต่งตั้งศูนย์มีด  การปรับแต่งตั้งศูนย์งาน  ปรับแก้โปรแกรมและปรับขนาดงาน


เครื่องกลึงเป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญของช่างกลโรงงาน สามารถทำงานได้มากมายหลายชนิด เช่นกลึงปาดหน้า กลึงปลอก กลึงขึ้นรูป กลึงเกลียว กลึงเรียว คว้านรู


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพฉายมุม

ที่ 1 และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section)

ภาพตัดแตก (Broken Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดย่อส่วนความยาว ภาพขยายเฉพาะส่วน

(Detail) ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพไอโซเมตริก (Isometric View) ภาพออบบลิก (Oblique View) กำหนด

ขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม ภาพชิ้นส่วนมาตรฐาน สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน