3103-0002 งานเชื่อมโลหะเบอื้งต้น     0 - 6 - 2                       (Basic Welding )

จุดประสงค์รายวิชา

1. สามารถปฏิบัตงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว  งานต่อแนวเชื่อมงานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตวัที ในตำแหน่งท่าราบ 

 2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ในตำแหน่งท่าราบ

3. สามารถปฏิบัตงานตัดแก๊สด้วยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ

4. มีกิจนิสยัในการทํางานที่ดี ปฏิบตัิการเชื่อม โดยใชอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

สมรรถนะรายวชิา 

1. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว  งานต่อแนวเชื่อม   งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตวัที ในตำแหน่งท่าราบตามหลกัการและกระบวนการ

2. เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ตำแหน่งท่าราบ ตามหลักการและกระบวนการ

3. ตัดแก๊สแผ่นเหลก็กล้า ดว้ยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติตามแบบกําหนด

คำอธิบายรายวชิา 

          ปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอน งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนวงานเชื่อมต่อแนวเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตำแหน่งท่าราบ และงานเชื่อมเดินแนว  ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส  งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานตดัด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกตอ้งตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน ภาพฉาย ภาพช่วย ภาพตัด ภาพประกอบ แบบสั่งงาน และการใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแบบศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ

-เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน ภาพฉาย ภาพช่วย ภาพตัด ภาพ


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ได้เน้นให้ครู-อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด ควรมีลักษณะสำคัญดังนี้

 

1.    ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

2.    ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ

3.    ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง

4.    ผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวัน

5.    ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

 

ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ ได้ตระหนักถึงภารกิจของครูอาจารย์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในรายวิชา และในการคิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามพระราชบัญญัติ   การศึกษาแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ครูอาจารย์เป็นคู่มือครู เพื่อประกอบหนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม  รหัส  2103 – 2009 ซึ่งประกอบด้วย

 

  • โครงการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

    ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ หวังว่าคู่มือการเรียนรู้ระบบออนไลน์ นี้คงสร้างประโยชน์แก่ครู-อาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมและโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์งานเชื่อมเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย   ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี  การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัดเคาะขึ้นขอบการม้วน และประกอบชิ้นงานโดยใช้ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคลถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย