หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตช์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

ลักษณะรายวิชา

 

รหัสวิชา 2100-1007                                                                ชื่อวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

จำนวนหน่วยกิต 2หน่วยกิต                                   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  4ชั่วโมง  รวม 72ชั่วโมงต่อภาคเรียน

ดประสงค์รายวิชา

            1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

            2. เพื่อให้มีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด

ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

 

มาตรฐานรายวิชา

            1. เข้าใจหลักการทำงาน การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

            2. กลึงขึ้นรูปชิ้นงาน โลหะตามแบบสั่งงาน

            3. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจำแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรู งานรีมเมอร์

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณเส้นรอบรูป  พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ฟังก์ชัน  ตรีโกณมิติ  ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด  ความเร็วรอบและความเร็วขอบ  อัตราทด  ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง  อัตราเรียว  ระบบเกลียว  การคำนวณหาเวลาในการกลึง ไส กัด และเจียระไน


วิชา  งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล                                                                                        รหัส    2102-2115

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ  วิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

2.  เพื่อให้ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงาน

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน  มีความปลอดภัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

     และส่วนรวม

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการ วิธีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล  การหล่อลื่น  การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

            2. จัดระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน  ทำประวัติการซ่อมและบำรุงรักษา

            3. ถอดประกอบ  ซ่อม ปรับแต่งและปรับตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ  วิธีการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  เทคนิคการถอดประกอบชิ้นส่วน  การปรับแต่ง  การปรับผิว  การติดตั้ง  และการใช้เครื่องมือในงานซ่อมบำรุง   ปฏิบัติงานบำรุงรักษา  การปรับแต่ง  การถอดประกอบ  การตรวจปรับเครื่องจักรในโรงงาน  การเคลื่อนย้าย  และการติดตั้งเครื่องเครื่องจักรในโรงงาน  และความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง