Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องดายหญ้า
เจ้าของผลงาน : 1.นายอนุชิต สุริยะ 2.นายสันติสุข ทินวัน
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง 3.0 ผู้ให้คะแนน 2 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : : ตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart Farm Mushroom IOT)
เจ้าของผลงาน : นายวศินสรรพ์ นามเทพนายสิริกร โคตรค าภา 2. นายสิริกร โคตรค าภา 3. นายณัฐวุฒิ บุญมาตย
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องเกี่ยวขาวดวยเครื่องตัดหญาแบบสะพายบา
เจ้าของผลงาน : . นาย ชัยอนันต ศรีสงเมือง ปวส. 2. นาย นันทชัย ดาขวา ปวส. 3. นาย สุวัฒน เต็มรัมย ปวส. 4. นาย กั
ชนิด : ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำน้ำ)
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : อุปกรณดำนาสำหรับเกษตรกร (PVC)
เจ้าของผลงาน : 1. นาย สิทธิพงษ ศิริโอฐ ปวส. 2. นาย สิราวุฒิ ภูคำศักดิ์ ปวส. 3. นาย ศุภชัย จันทะรัง ปวส. 4. นาย
ชนิด : ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการดำน้ำ)
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องปนควานคัดแยกเมล็ดพันธุแตงโม
เจ้าของผลงาน : นาย ธีรยุทร ชางหลอ. นาย ธงชัย สุทธิ ปวส. 3. นาย มาโนชย ภามูลตรี
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 1.5 ผู้ให้คะแนน 6 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : ระบบควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟด้วยเสียง
เจ้าของผลงาน : นายปรีดาคม แก้วทะชาติ , นายวรพจน์ สารบุญ
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เจ้าของผลงาน : นางสาวรุจีรัตน์ ชาวทองหลาง,นางสาวกนกวรรณ สีฟุยดช
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 2303 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : สัญญาณกันขโมยด้วยระแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
เจ้าของผลงาน : นายพีรนนท์ หงษ์ทอง , นางสาวปัณฑารีย์ ชุมพล
ชนิด : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : นาฬิกาดิจิตอล
เจ้าของผลงาน : นางสาวสุนิตา สุโพธิ์ นางสาวศศิกานต์ คำทองยศ
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : แบบจำลองต้นแบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้
เจ้าของผลงาน : นาวสาว สุพรรัตน์ เนื่องไชยศรี นาย ภัชชานนท์ ชัยมงคล
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1553 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
นวัตกรรมล่าสุด
จำนวนผู้ที่ online
  นวัตกรรมทั้งหมดจำนวน 82 ชิ้น  
เข้าสู่ระบบ
Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
  วันนี้  
  6  
  เมื่อวาน  
  8  
  เดือนนี้  
  123  
  เดือนที่ผ่านมา  
  192  
  ปีนี้  
  1,602  
  ปีที่ผ่านมา  
  2,148  
/ 9
จำนวนผู้ที่ online
ขณะนี้มีผู้เข้าชม จำนวน 1 คน
Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com