Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เจ้าของผลงาน : นางสาวพิไลวรรณ ทุมชะพงษ์ นางสาวณษภรณ์ สมมิตร
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : รถบังคับแผ่นชีดีด้วยระบบแอนดรอย
เจ้าของผลงาน : นายศิวกร​ ชุมพล
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องดูดควัน
เจ้าของผลงาน : นางสาวปิยะธิดา มูลเสนา
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องดักยุงอัจริยะ
เจ้าของผลงาน : นาย ณัฐนนท์ ปราณี
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : Arduino ปรับความสว่าง LED ด้วย Potentiometer
เจ้าของผลงาน : นายนันทพงศ์ เอี่ยมคง,นายศุลการณ์ จรรยาเลิศ
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : ตู้จดหมายเเจ้งเตือนอัจฉริยะ
เจ้าของผลงาน : นายธีรบดินทร์ เขื่อนวิชัย,นางสาวกมลวรรณ สายหลักคำ
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : พัดลมควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น
เจ้าของผลงาน : นายพลากร วิเศษสมบูรณ์ , นายจตุรวิธ มั่งกูล
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การเปิด-ปิดไฟบ้านด้วยสมาร์ทโฟนผ่านแอพพิเคชั่น
เจ้าของผลงาน : นางสาวชลดา แซ่เล้า นางสาวศิรินดา ทองนาคะ
ชนิด : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : การเปิดไฟด้วยเสียง
เจ้าของผลงาน : อภิญญา ลาดนาเลา
ชนิด : อื่น ๆ
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
ชื่อนวัตกรรม : เครื่องตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่น
เจ้าของผลงาน : นายเปรมปรีดา พรหมดี
ชนิด : ด้านการแพทย์และชีวอนามัย
อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน
โหวตให้คะแนนและดูรายละเอียด
นวัตกรรมล่าสุด
จำนวนผู้ที่ online
  นวัตกรรมทั้งหมดจำนวน 91 ชิ้น  
เข้าสู่ระบบ
/ 10
จำนวนผู้ที่ online
ขณะนี้มีผู้เข้าชม จำนวน 1 คน
Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com