Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม
เจ้าของผลงาน : นาย ทศวรรณ อันทะศรี .นาย วิเชียร ทานาม นาย อภิสิทธิ์ วิชาเงิน นาย อังกรู พลเทพนาย วัชรการณ วงชาลี
ที่ปรึกษา : นาย กรวิชญ เผื่อนดา
ที่ติดต่อ : ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล
อีเมล : machinemtcm8@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : เพื่อการประกอบอาชีพ
บทคัดย่อ : โครงการเรื่องเครื่องควานคัดแยกเมล็ดแตงโมมีจุดมุงหมายเพื่อเรียนรู และศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบหลักการ การทำงานเครื่องควานคัดแยกเมล็ดแตงโม นี้ผูศึกษาไดพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการคัดแยกเนื้อออกจากเมล็ดแตงโมของกลุมเกษตรกร ที่มีสาเหตุมาจากการความตองการคัดแยกจำหนายเฉพาะเมล็ดแตงโมขาย เพื่อเพิ่มมูลคาราคาของสินคา จึงมีวัตถุประสงคออกแบบเพื่อสรางเครื่องควานคัดแยกเมล็ดแตงโม โดยสามารถคัดแยกเมล็ดแตงโมออกจากเนื้อไดรวดเร็ว จากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับการใชมือ หรือใชอุปกรณชวยควานเนื้อแตงโมใหออกจากผลแตงโม ผูปฏิบัติงานตองเสียเวลาในการทำงานนาน และเกิดความเมื่อยลาความไมปลอดภัยในผูปฏิบัติงาน
วันที่เผยแพร่ : 2016-12-13
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 4.6 ผู้ให้คะแนน 36 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com