Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : โปรแกรมร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
เจ้าของผลงาน : นายอดิศักดิ์ อนุชาด และนายสถาพร แสนเจียม
ที่ปรึกษา : นายสุวิทย์ วงษ์จำปา
ที่ติดต่อ : 98/3 ตำบล หัวเรือ อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม 44120
อีเมล : nui_adisak018@hotmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : งานวิจัย
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า และทดลองทำโครงการ “ระบบจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์” เพื่อพัฒนาระบบร้านที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เช่น พนักงานจดจำรายการส่งลูกค้าผิดไปจากความต้องการ ปัญหาการจัดลำดับลูกค้าว่าลูกค้ารายใดมาก่อน มาหลัง ปัญหาเรื่องรายการซ่อมคอมพิวเตอร์ เช่น ลูกค้าสั่งรายการซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วต้องการจะยกเลิกบางรายการทำให้เกิดปัญหาในการสรุปยอดชำระ เป็นต้น
วันที่เผยแพร่ : 2017-03-21
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 130 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com