Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยสวิตช์สัมผัส
เจ้าของผลงาน : นายจิรภัทร แสนแสง , นายรุ่งธนชัย สนองเดช
ที่ปรึกษา : อาจารย์วิศรุต การถัก
ที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
อีเมล : marksaensaeng@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม :
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สวิตช์สัมผัสให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการเชื่อมต่อผ่านกับบอร์ด Arduino เพื่อเปิด-ปิดไฟภายในห้องและเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จำเป็นที่จะต้องศึกษาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ทำให้เราสามารถเข้าใจการทำงานของ Arduino สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และเกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันนี้มีระบบให้บริการให้ความสะดวกสบายต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งที่อยู่ในบ้านหรือส่วนนอกบ้าน จึงได้นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในบ้านและห้องนอน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายความปลอดภัยและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในแต่ละเดือนลงได้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าลงได้ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรและลูกจ้างได้ระบบ เปิด-ปิดไฟฟ้า ด้วยเซ็นเซอร์สัมผัสนำมาใช้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย ของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ จึงได้นำระบบห้องน้ำอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในระบบไฟฟ้าในบ้านและยังสามารถลดการใช้ไฟฟ้าของแต่ละเดือนได้อีกทางหนึ่งด้วย
วันที่เผยแพร่ : 2017-09-25
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 2352 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com