Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ระบบตัดน้ำอัตโนมัติ
เจ้าของผลงาน : น.สศิเรมอร เผื่อนดา , น.สพัชรสุดา ธนบุดศรี
ที่ปรึกษา : นางสาววฎิลลดา ประสงสันต์
ที่ติดต่อ : 438หมู่ที่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
อีเมล : siremon061015@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านบำบัดน้ำ (น้ำเพื่อประชาชน)
บทคัดย่อ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำระบบตัดน้ำอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการเชื่อมต่อผ่านกับวงจรตัดต่อปั๊มน้ำ 2 ระดับ เพื่อวัดระบบน้ำภายในเหยือก สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน จำเป็นที่จะต้องศึกษาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ระบบตัดน้ำอัตโนมัติ ถ้าปกติไม่มีน้ำในเหยือก เครื่องนี้จะไปควบคุมปั๊มน้ำให้ทำงานจนระดับน้ำเต็มเหยือกแล้วปั๊มน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำ ระดับน้ำในถังจะลดลงมา แต่ปั๊มน้ำจะยังไม่ทำงานและเมื่อเราใช้น้ำและระดับน้ำลดลงมาเรื่อยๆ จนถึงอีกระดับที่เราตั้งไว้ ปั๊มน้ำจึงกลับมาทำงานอีกครั้ง จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำจึงคิดสร้าง อุปกรณ์ตัดน้ำระบบอัตโนมัติโดยมีการควบคุมดูแลรักษาระดับน้ำในเหยือก เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดน้ำในเหยือกล้นเมื่อน้ำในเหยือกเต็มแล้วระบบตัดน้ำอัตโนมัติก็จะตัดน้ำทันที
วันที่เผยแพร่ : 2017-09-25
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 4.2 ผู้ให้คะแนน 301 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com