Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : แบบจำลองต้นแบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้
เจ้าของผลงาน : นาวสาว สุพรรัตน์ เนื่องไชยศรี นาย ภัชชานนท์ ชัยมงคล
ที่ปรึกษา : อาจารย์ วิศรุต การถัก
ที่ติดต่อ : 99/97 เดอะแกรนด์เรสซิเดนซ์ ตำบล ตลาด อำเภแเมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000
อีเมล : supornrat.2909@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : โครงการเรื่องแบบจำลองต้นแบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับระบบเตือนอัคคีภัยซึ่งมีการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วโดยทำแบบจำลองระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ขึ้นมาซึ่งสามารถทำได้จริงและสามารถติดตั้งภายในบ้านได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นตัวควบคุมการทำงานทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันบ้านทุกหลังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานทางด้านต่างๆ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย การป้องกันให้ทันทวงทีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรับทราบถึงเหตุทันที
วันที่เผยแพร่ : 2017-09-25
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1553 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com