Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ชุดฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ราสเบอร์รี่พาย
เจ้าของผลงาน : นาย ธนากร อ่อนตา,นาย จตุพงษ์ คำหงษา
ที่ปรึกษา : นายพรชัย ทองอินทร์
ที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 208 หมู่ 8 ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
อีเมล : artmcw20844150@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : อื่น ๆ
บทคัดย่อ : โครงการชุดฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ราสเบอร์รี่พายมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อทักษะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Raspberry Pi กับอุปกรณ์ภายนอก ศึกษาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi ทำเป็นชุดฝึกภาษาอังกฤษและ นำไปต่อยอดใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ราสเบอร์รี่พาย ผลจากการจัดทำโครงการพบว่าสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Raspberry Pi กับอุปกรณ์ภายนอกสิ่อสารกันได้มีทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมและสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการสร้างชุดฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้ราสเบอร์รี่พาย และมีความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดฝึกภาษาอังกฤษราสเบอร์รี่พาย
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-13
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com