Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : ระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
เจ้าของผลงาน : นายโชคชัย หอมสมบัติ นางสาวจริยา ดงใจ
ที่ปรึกษา : นางสาววฏิลลดา ประสงสันต์
ที่ติดต่อ : 50 หมู่ 2 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
อีเมล : chokchai9900@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บทคัดย่อ : โครงการ ชุดระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุก แจ้งเตือนผ่านไลน์มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาหลักการท างานของ Arduino + wifi 2) เพื่อต่อยอดน าไปใช้ประกอบอาชีพด้าน อุตสาหกรรม และ 3) เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบ IoT ผลจากการจัดท าโครงการพบว่า ระบบใช้งานได้จริง ท างานได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ อีกมาก แต่ระบบอาจมีอาการรวนเนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-15
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง 5.0 ผู้ให้คะแนน 1 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com