Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก

ชื่อนวัตกรรม : แบบจำลองลานจอดรถ
เจ้าของผลงาน : นายพัฒนพงศ์ น้อยใย,นางสาวเนตรอนงค์ ไชยศึก
ที่ปรึกษา : อาจารย์ พรชัย ทองอินทร์
ที่ติดต่อ : ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
อีเมล : phattanapong1406@gmail.com
รูปแบบนวัตกรรม : สิ่งประดิษฐ์
ประเภทนวัตกรรม : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อ : ปัจจุบันรถยนต์นับว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อมนุษย์ ซึ่งต้องใช้สำหรับการเดินทางใน ชีวิตประจำวันประกอบกับอุตสาหกรรมรถยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณรถยนต์ใน ปัจจุบัน มีจำนวนมากขึ้นจึงทำให้สถานที่ต่างๆ เช่นห้างสรรพสินค้า สถานที่ติดต่อราชการ หรือ สถานบันเทิงต่างๆ ทำการสร้างลานจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ที่เข้ามาติดต่อหรือรับบริการ โดยที่ ผ่านมาระบบการจัดการลานจอดรถนั้นไม่ค่อยมีคุณภาพในหลายๆด้าน โดยเฉพาะระยะเวลาในการ หาที่จอดรถ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากกับปริมาณรถที่เข้ามาจอดในลานจอดรถจำนวนมาก ดังนั้น โครงการนี้จึงได้นำเสนอระบบที่ออกแบบมาเพื่อแสดงตำแหน่งของช่องจอดรถที่ ว่าง โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวตรวจรู้ ด้วยเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับปรุงระบบลานจอดรถใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการจัดทำโครงการพบว่า จากการจัดโครงการแบบจำลองลานจอดรถครั้งนี้พบว่าการทำโครงการนี้ขึ้นมาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่นได้รู้เกี่ยวกับระบบการทำงานเซ็นเซอร์อินฟราเรด ศึกษาหลักการทำงานของ การใช้ภาษา Arduino ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมกับอุปกรณ์ภายนอกและการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ในโครงการนี้ คำสำคัญ : แบบจำลองลานจอดรถ, Arduino Uno , infrared Sensor, LED,ตัวต้านทาน, Breadboard,
วันที่เผยแพร่ : 2019-03-21
ดาวน์โหลดเอกสาร : ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่รูปดาวที่ต้องการให้อันดับเรตติ้ง 1 - 5 คะแนน

(อันดับเรตติ้ง ผู้ให้คะแนน 0 คน)

Innobook เผยแพร่นวัตกรรมแก่คนทั้งโลก
Innovation book ® Ver 1.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
Email: pornchai.tom@gmail.com